www.sbn-law.com
български | english
 
 

undefined undefined The Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsIFLR1000
Spasov & Bratanov Lawyers' Partnership has a top tier ranking in the IFLR1000
ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ОПИТ на "СПАСОВ И БРАТАНОВ" включва:

       НОРМОТВОРЧЕСТВО

       ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И        ПРИВАТИЗАЦИЯ
       СЪДОПРОИЗВОДСТВО
       ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
       ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
       БАНКИ И ФИНАНСИРАНЕ

 

ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ
Дружеството поддържа една от най-бързо развиващите се практики в областта на преобразуването и придобиването на капиталови участия в България, в това число структуриране и даване на консултации по преобразувания и придобивания на частни дружества и активи. Нашата работа се концентрира върху воденето на преговорите по сделката, представителство на клиента пред държавни учреждения и регулаторни органи, подготовка на правната документация по сделката (включително писма за намерение, споразумения за конфиденциалност, гаранционни споразумения, договори за покупко-продажба на акции, договори между акционерите и договори за запазване на акционерно участие и др.). Наскоро съветвахме по голяма следприватизационна продажба, включително изкупуване на акционерно участие, финансирано с дълг. Дружеството има опит в представителството на купувачи и инвеститори в дружества с държавно и общинско участие и в работата за българската Агенция за приватизация. Ние сме в състояние да консултираме относно мениджърско изкупуване на капитал и масова (бонова) приватизация, в т.ч. създаване на инвестиционни фондове, изготвяне на проспекти и свързаната с това документация, както и организиране и провеждане на общи събрания на акционери.

БАНКИ И ФИНАНСИРАНЕ
Дружествотоима една от най-добрите в страната практики в областта на банковото право и финансите. Съдружниците редовно действат за големи и средни български и чуждестранни банки и финансови институции (както частни, така и с държавно участие), както и за някои водещи финансово-брокерски къщи в България. Като може да се похвали с двама юристи, обучени и подготвени по правото на САЩ и Великобритания, Дружеството разполага с уникални експертни знания и умения в структурирането и осигуряването на банково и облигационно финансиране на частния и публичния сектор в България, съставянето на съответната правна документация и (ако е необходимо) учредяването и създаването на противопоставимост на всички видове подходящи обезпечения по такова финансиране. Ние често консултираме международни финансови институции и крупни международни банки относно отпускането на заеми на публични органи и частни лица в страната.

В контекста на банковите и финансовите проекти, в които Дружеството участва, консултираме също така относно неплатежоспособност/несъстоятелност, данъчно облагане и въпроси относно правата на кредитора/принудителното изпълнение.

Дружеството е подготвило посветената на България глава в Ръководството по глобална секюритизация и структурно финансиране за 2003 г., публикуван от Глоуб Уайт Пейдж и спонсориран от Дойче Банк, както и статията за България в Годишника за структурно финансиране за 2003 г. на Интернешънъл Файненшъл Лоу Ривю.

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
Дружеството има бързо развиваща се практика в областта на енергетиката, която е концентрирана основно върху даване на консултации във връзка с учредяването на дружества, действащи в областта на енергетиката, енегийните ресурси и енергоспестяването, а също така в представляване на български и чуждестранни клиенти за финансирането, развитието и управлението на енергийни проекти (свързани с електроенергия и природен газ). Ние действаме за енергийни компании, банки, инвеститори, агенции за експортно кредитиране и правителствени учреждения. Дружеството е предоставяло подробни правни становища по въпроси, свързани с енергийното право и правото на природните ресурси, включително по международни сделки, в сътрудничество с водещи международни правни фирми.

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
Дружеството е работило в областта на учредяването на съвместни предприятия и дружества в България за клиенти от повече от 15 държави, които също така е съветвало по въпроси на българското договорно и данъчно право, придобиване на недвижими имоти, на участие в банки и в приватизацията. Съдружниците имат подходящ опит в съветване по структурирането, преобразуването и придобиването на съществуващи дружества или на капиталово участие в такива, както и в изготвяне на свързаните с тях правни анализи и проспекти. Съдружниците са давали консултации по правната рамка на концесии и свързаните с тях заявления и друга съпътстваща документация и също така имат сериозен опит в съветването на чуждестранни клиенти по отношение участие в търгове и конкурси, както и в процедурите по Закона за обществените поръчки и съобразяването с правилата за защита на конкуренцията. Съдружниците също така са съветвали по въпроси, свързани с репатриране на чуждестранни инвестиции и доходите от тях и със събиране на вземания при несъстоятелност. Опитът по въпроси, свързани с наемането на работници и служители, включва съветване на различни международни правни фирми и многонационални компании по договори за управление, механизми за издаване акции на работници, издаване на разрешения за пребиваване и разрешения за работа, свързани с чуждестранни инвестиции. Съдружниците имат опит в консултации на чуждестранни физически и юридически лица по реституция на недвижими имоти, национализирани от предишния политически режим.

СЪДОПРОИЗВОДСТВО
В България не съществува разделение между пледиращи и консултиращи адвокати и съдружниците имат значителен опит като процесуални представители на своите клиенти, включително по дружествени и търговски спорове, данъчни спорове и спорове между банки или между банка и неин клиент. Съдружниците също така имат опит в арбитражното производство, включително в случаи на международен търговски арбитраж, и са давали заключения по възлагане от международни адвокатски фирми по въпроси, свързани с българското право, възникнали във връзка със спорове, отнесени за разглеждане пред чуждестранен съд или арбитраж.Ние имаме опит и в производството за признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения, както и в оспорване на арбитражни решения пред Върховния касационен съд.

НОРМОТВОРЧЕСТВО
Управляващият съдружник е бил съветник при създаването на следните проектозакони:Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества; Закона за приватизационните фондове; Закона за концесиите. Давал е становища на: Комисията по ценните книжа и фондовите борси по проекти на някои подзаконови нормативни актове, включително: Наредба за проспектите за публично предлагане на ценни книжа; Наредба за проспектите на приватизационните фондове; Наредба за издаване на разрешения за фондови борси, инвестиционни посредници и инвестиционни дружества; Наредба за издаване на разрешение за приватизационен фонд, и други;на Българската народна банка по проекта на Закона за банките и кредитното дело, наредбите по приложението на този закон и по промени в наредбите по прилагането на Закона за сделките с валутни ценности и валутен контрол, и други. Управляващият съдружник е давал неофициален коментар по проекта на ЕБВР на Модела-закон за обезпечените сделки, както и писмен доклад за Комитетът по съдебна реформа, действащ под егидата на Центъра за изследване на демокрацията, водеща неправителствена организация. Жана Джамбазова също има богат опит в създаването на проектозакони и като юридически експерт към Министерския съвет в сътрудничество с екипа на Съвета на Европа е участвала в подготовката на проект за Закон за информацията. Като юридически експерт към Министерството на финансите тя е участвала в подготовката на проектите на Закона за данъчната администрация и Закона за данъчното производство. Като член на БИБА Дружествоточесто консултира по важни проектозакони, свързани с търговията и финансите, както и Годишната Бяла Книга на БИБА.

Дружеството също така има опит в материите на НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТ, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ и ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.